BEACH OF ZALLOGO IN PREVEZA 
employer: KIROS SA
Preliminary Study - Proposal for the development of the beach in Zallogo, Preveza.   
study: 2004 
associates: E. Kouri