RAILWAY STATION IN PROMACHONAS
employer: OSE SA
Study for the development of the border railway station. 
study: 2003
associates: N. Valatsos, E. Kouri, S. Ntokou, V. Kamaris, Emvatis Meletitiki