KINDERGARTEN IN ANAVYSSOS
employer: MUNICIPALITY OF ANAVYSSOS / CHOROTECHNIKI SA
Design of the new kindergarten of the Municipality of Anavyssos.   
 
 
Design & Build Competition. 
study: 2006
associates: E. Iliopoulou, E. Krikou, Ch. Ntaragianni