BLOCK OF FLATS IN ATHENS
employer: PRIVATE
Xanthipis 50, Lofos Skouzae, Athens
study: 2002
associates: V. Kamaris